نویسنده: دکتر مجید مخدوم
تعداد عنوان ها: 2
اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی 2698
پائولونانز ؛ دکتر مجید مخدوم؛ جرون واندربرگ و پیتر نیکامپ
19,000 16,150
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000 127,500