نویسنده: دکتر علی اصغر حسنی پاک
تعداد عنوان ها: 7
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000
مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف 2638
دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر محمد رضا خالصی
22,000
ترمودینامیک برای زمین شناسان 1824
ریموند کرن-آلن وایز برد؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن؛ آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک
54,000
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ دکتر علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
زمین آمار 2389
علی اصغر حسنی پاک
180,000