نویسنده: دکتر داود پارسا پژوه
تعداد عنوان ها: 2
کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی 2593
ر. رول؛ مهدی فائزی پور؛ ر. یانگ؛ علیرضا کبورانی؛ ج. رول؛ داود پارسا پژوه
29,000 23,200
حفاظت صنعتی چوب 2294
ژ، گ، ویلکینسون؛ ژ ؛ دکتر داود پارسا پژوه؛ دکتر داود پارسا پژوه، مهدی فائزی پور، حمید رضا تقی یاری؛ گ؛ ویلکینسون؛ داود پارسا پژوه؛ مهدی فائزی پور؛ حمید رضا تقی یاری
280,000 224,000