نویسنده: دکتر زهرا طوطیان
تعداد عنوان ها: 2
کالبد شناسی پایه دامپزشکی 3389
دکتر زهرا طوطیان؛ دکتر جواد صادقی‌نژاد
170,000 136,000
راهنمای عملی بافت‌شناسی موش 4050
شریل اسکودامور؛ دکتر سیمین فاضلی‌پور؛ دکتر زهرا طوطیان؛ دکتر محمدتقی شیبانی؛ امیرحسین زابلیان؛ ابراهیم رحمانی‌مقدم
600,000 480,000