نویسنده: دکتر امید بزرگ حداد
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت منابع آب؛ روش‌ها و ابزارهای رویکرد سامانه‌ای 3988
دکتر اسلوبودان پی. سیمونوویچ؛ دکتر امید بزرگ حداد؛ خانم پریسا سرزعیم؛ خانم عطیه بزرگی
830,000 664,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد
400,000 320,000