نویسنده: حمید لسانی
تعداد عنوان ها: 3
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
350,000