نویسنده: حمید لسانی
تعداد عنوان ها: 4
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
350,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1395-1393 (جلد چهارم)
دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی؛ دکتر محمود شاه‌آبادی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ دکتر محمد یاوری
140,000