نویسنده: حمید لسانی
تعداد عنوان ها: 4
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
حمید لسانی
350,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1395-1393 (جلد چهارم)
پرویز جبه‌دار مارالانی؛ محمود شاه‌آبادی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ محمد یاوری
140,000