نویسنده: پرویز جبه دار مارالانی
تعداد عنوان ها: 4
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ محمد قوامی
450,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی
240,000
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
پرویز جبه دار مارالانی
17,500