نویسنده: دکتر پرویز جبه دار مارالانی
تعداد عنوان ها: 4
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر محمد قوامی
450,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی
240,000
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500