نویسنده: دکتر پرویز جبه دار مارالانی
تعداد عنوان ها: 3
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500