نویسنده: محمد جواد اصغر پور
تعداد عنوان ها: 2
برنامه ریزی خطی 2054
دکتر محمد جواد اصغر پور
140,000
تصمیم گیری‌های چند معیاره 7028
دکتر محمد جواد اصغر پور
200,000