نویسنده: جرج میس
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر محمدمهدی هیهات
530,000