نویسنده: دکتر قنبر ابراهیمی
تعداد عنوان ها: 6
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000
روابط آب و چوب 2456
کریستن اسکار؛ قنبر ابراهیمی
18,000
فرایند انتقال سیال در چوب 2112
جان ؛ دکتر قنبر ابراهیمی؛ اف ؛ سو
33,000
چوب خشک‌کنی در کوره 2234
قنبر ابراهیمی؛ مهدی فائزی‌پور
270,000
مهندسی برجهای خنک کننده(تر) 9265
دکتر قنبر ابراهیمی
17,000