نویسنده: دکتر محمود زبیری
تعداد عنوان ها: 3
زیست سنجی (بیومتری) جنگل 2561
دکتر محمود زبیری
42,000
آماربرداری در جنگل 2238
دکتر محمود زبیری
540,000
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
دکتر محمود زبیری؛ دکتر احمد دالکی
150,000