نویسنده: دکتر ملیحه سادات عطری
تعداد عنوان ها: 1
مباحثی در بیوفیزیک سلول 4013 Topics in Cell Biophysics
دکتر ملیحه سادات عطری؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
250,000 200,000