نویسنده: دکتر علی اکبر نظری سامانی
تعداد عنوان ها: 2
پایش و ارزیابی پروژه های حفاظت خاک و توسعه حوزه آبخیز 3215
ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ جیم وودهیل؛ حسن احمدی؛ کامرون؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ پانیت؛ پی یری؛ جیم وودهیل؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان؛ طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ طیبه مصباح زاده
105,000 89,250
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک 3976
دکتر اندرو گوددی؛ دکتر علی اکبر نظری سامانی؛ دکتر حسن احمدی؛ دکتر محمدرضا راهدای؛ دکتر محسن فرزین
460,000 391,000