نویسنده: دکتر محمد جعفری
تعداد عنوان ها: 5
احیای مناطق خشک و بیابانی 2754
دکتر محمد جعفری؛ دکتر علی طویلی
500,000
خواص و مدیریت خاک ها 3200
پیتر ا و چاومن، ب و مورفی؛ محمد جعفری، فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن، ب و مورفی؛ محمد جعفری، فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن؛ ب و مورفی؛ پیتر ا.و.چاومن؛ محمد جعفری؛ ب و مورفی؛ محمد جعفری؛ محمد جعفری؛ ب.و.مورفی؛ فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن؛ پیتر ا و چاومن؛ فاطمه پناهی
180,000
روابط خاک و گیاه؛ اکولوژی، آمار و آنالیز (جلد اول) 4027
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
700,000
روابط خاک و گیاه؛ تنش‌های محیطی، بذر و نهال (جلد دوم) 4028
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
530,000