نویسنده: احمد سلطانی نژاد
تعداد عنوان ها: 2
راهنمای کاربردی زوترو نسل جدید ابزارهای پژوهشی
دکتر احمد سلطانی نژاد، هادی معبودی؛ احمد سلطانی نژاد؛ احمد سلطانی نژاد؛ هادی معبودی
34,000
مدیریت اطلاعات و منابع علمی با اندنوت
دکتر احمد سلطانی نژاد، اسماعیل یزدان پور؛ احمد سلطانی نژاد؛ احمد سلطانی نژاد؛ اسماعیل یزدان پور
40,000