نویسنده: دکتر مجید پرچمی جلال
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران 3876
دکتر مجید پرچمی جلال؛ مهندس رسول حیدری مهارلوئی
430,000