نویسنده: صامت فرهادی
تعداد عنوان ها: 1
جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی
700,000