نویسنده: دکتر حسنعلی شیبانی
تعداد عنوان ها: 2
شالودة صنعت شیمیایی (جلد دوم) 1465/2
دکتر اف. آ هنگلین؛ دکتر حسنعلی شیبانی
1,000,000
شالوده صنعت شیمیائی (جلد اول) 1465/1
دکتر اف. آ هنگلین؛ دکتر حسنعلی شیبانی
1,100,000