نویسنده: دکتر ابوالفضل بهادری‌اصطهبانی
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ واژه‌های قریب‌المعنی در قرآن کریم (ظرافت‌ها و تفاوت‌ها) 3945
دکتر محمد محمدداوود؛ دکتر محمحسن فوادیان؛ دکتر ابوالفضل بهادری‌اصطهبانی
690,000