نویسنده: پروفسور کنیچی اونو
تعداد عنوان ها: 1
تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن منشأ پویایی‌های بخش خصوصی و شایستگی سیاسی 4051
پروفسور کنیچی اونو؛ دکتر ناهید پوررستمی؛ خانم زهرا کلهر
560,000