نویسنده: هاریمیدوس سوکاس
تعداد عنوان ها: 1
فلسفه و تئوری سازمان 4064
هاریمیدوس سوکاس ؛ رابرت چپا ؛ دکتر ناصر عسگری؛ دکتر مجتبی امیری
550,000