نویسنده: ژوزف زیل
تعداد عنوان ها: 1
راهبردهای و روش‌های قیمت‌گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) 4049
توماس نیگل ؛ جان هوگان ؛ ژوزف زیل ؛ دکتر محسن نظری؛ شهریار پاوندی
550,000