نویسنده: اندرو اف. پارسونز
تعداد عنوان ها: 1
نکات کلیدی در شیمی آلی 4036/ Keynotes in Organic Chemistry
اندرو اف. پارسونز؛ دکتر ابراهیم کیان‌مهر
660,000