نویسنده: دکتر مسلم رستم
تعداد عنوان ها: 2
روابط خاک و گیاه؛ تنش‌های محیطی، بذر و نهال (جلد دوم) 4028
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
530,000 424,000
روابط خاک و گیاه؛ اکولوژی، آمار و آنالیز (جلد اول) 4027
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
700,000 560,000