نویسنده: دکتر حسن اسدی
تعداد عنوان ها: 2
روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی 3649
منیگ لی؛ برندا پیتز؛ جروم کوارترمان؛ دکتر حسن اسدی؛ دکتر احمد‌علی آصفی
420,000