نویسنده: جعفری
تعداد عنوان ها: 5
تخریب خاک و اراضی 2992
جعفری ؛ جعفری ، نصری ، طویلی؛ نصری؛ طویلی
43,000
روند تخریب اراضی در استرالیا 3001
جعفری ؛ تانیش ، بوقتون؛ جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ تانیش ، بوقتون؛ جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ تانیش ؛ بوقتون؛ جعفری؛ بوقتون؛ جعفری؛ ارجمندی؛ تانیش؛ طهمورث؛ تانیش؛ طهمورث
64,000
کاربری زمین و منابع خاک 3188
برایموح ، ولک؛ پورریحان ، جعفری ، خلیل ارجمندی، مصباح زاده ، کیانیان؛ برایموح ، ولک؛ کریم پورریحان ، مجید خلیل ارجمندی، مصباح زاده ، کیانیان؛ ولک؛ ولک؛؛ کریم پور ریحان؛ جعفری ؛ برایموح ؛ خلیل ارجمندی؛ مصباح زاده؛ کیانیان؛ برایموح؛ کیانیان
68,000
راهنمای اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی 3155
جعفری، طهمورث، ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری، طهمورث، ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ جعفری ؛ طهمورث؛ دیوید آ بین بریدج؛ ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ ملکیان
100,000
مدیریت خاک 2994
جعفری ، طهمورث ، ملکیان؛ جعفری ؛ طهمورث؛ ملکیان
73,000