نویسنده: دکتر اندرو گوددی
تعداد عنوان ها: 1
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک 3976
دکتر اندرو گوددی؛ دکتر علی اکبر نظری سامانی؛ دکتر حسن احمدی؛ دکتر محمدرضا راهدای؛ دکتر محسن فرزین
460,000 391,000