نویسنده: دکتر علی‌سادات موسوی
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌های معتبر بین‌المللی 3972
دکتر اورانوس تاج‌الدینی؛ دکتر علی‌سادات موسوی؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
150,000