نویسنده: محمدرضا رضوانی
تعداد عنوان ها: 2
توسعه گردشگری روستایی 2954
دکتر محمدرضا رضوانی
200,000
جغرافیای روستایی ( فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی) 3179
دکتر محمدرضا رضوانی، صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی، صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی؛ مایکل وودز؛ صامت فرهادی
95,000