نویسنده: خانم عطیه بزرگی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت منابع آب؛ روش‌ها و ابزارهای رویکرد سامانه‌ای 3988
دکتر اسلوبودان پی. سیمونوویچ؛ دکتر امید بزرگ حداد؛ خانم پریسا سرزعیم؛ خانم عطیه بزرگی
830,000 664,000