نویسنده: دکتر محمدباقر وثوقی
تعداد عنوان ها: 1
تاریخ دانشگاه تهران (دانشگاه در دوره اول 1322-1313)جلد نخست؛ بخش نخست و بخش دوم
دکتر غلامحسین زرگری نژاد؛ دکتر منصور صفت‌گل؛ دکتر محمدباقر وثوقی
2,000,000