نویسنده: دکتر محمدباقر وثوقی
تعداد عنوان ها: 1
تاریخ دانشگاه تهران (دانشگاه در دوره اول 1322-1313)
دکتر غلامحسین زرگری نژاد؛ دکتر منصور صفت‌گل؛ دکتر محمدباقر وثوقی
1,400,000 1,190,000