نویسنده: فرید حسینی‌مرام
تعداد عنوان ها: 2
سنت جامعه‌شناسی 3542
رابرت الکساندر نیسبت؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
350,000
تراژدی علوم سیاسی «سیاست، علم و دموکراسی» 3650
دیوید ریچی؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
270,000