نویسنده: دکتر سید محمدمهدی مرتضویان
تعداد عنوان ها: 1
مکان‌یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر (مبانی، کاربرد و مزایا) 3901
ان. مانیکاندا بوپاتی؛ دکتر سید محمدمهدی مرتضویان؛ دکتر حسین رامشینی
350,000 297,500