نویسنده: دکتر سمیه لبافی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت رسانه (مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها) 3922
دکتر طاهر روشندل‌اربطانی؛ دکتر سیدمهدی شریفی؛ دکتر سمیه لبافی
360,000