نویسنده: آقای جعفر جعفرزاده
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای عملی سنجش از دور 4047
سامانتا لوندر ؛ اندرو لوندر ؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه؛ آقای جعفر جعفرزاده
400,000