نویسنده: دکتر علی‌اکبر فراتی
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ‌نگاری در زبان عربی (از نظریه تا کاربرد) 3907
دکتر علی القاسمی؛ دکتر علی‌اکبر فراتی؛ معصومه ابوالحسنی
210,000 178,500