نویسنده: سارا آخوندزاده داریان
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت راهبردی نوآوری‌های فناورانه 3925
ملیسا شیلینگ؛ دکتر قاسم رمضانپور نرگسی؛ سارا آخوندزاده داریان
280,000