نویسنده: صابر خلیلی‌اسبوئی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت ریسک در زنجیرۀ تأمین 3909
دکتر احمد جعفرنژاد ؛ سهیلا اعتضادی؛ صابر خلیلی‌اسبوئی
230,000 195,500