نویسنده: دکتر پریساسادات آشفته
تعداد عنوان ها: 2
مهندسی منابع آب نوین (جلد دوم) 3899
لارنس کی. وانگ؛ چیه تد یانگ؛ دکتر پریساسادات آشفته
450,000
مهندسی منابع آب نوین (دو جلدی) 3898
لارنس کی. وانگ؛ چیه تد یانگ؛ دکتر پریساسادات آشفته
450,000