نویسنده: دکتر محسن نظری
تعداد عنوان ها: 2
راهبردهای و روش‌های قیمت‌گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) 4049
توماس نیگل ؛ جان هوگان ؛ ژوزف زیل ؛ دکتر محسن نظری؛ شهریار پاوندی
550,000