نویسنده: دکتر محسن‌صادق عمل‌نیک
تعداد عنوان ها: 1
برنامه‌ریزی و عملیات شبکه‌های هوایی 3900
دکتر مسعود بازرگان؛ دکتر محسن‌صادق عمل‌نیک
210,000 178,500