نویسنده: دکتر احسان خان‌محمدی
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی 3813
دکتر حسین صفری؛ دکتر احسان خان‌محمدی
220,000 187,000