نویسنده: دکتر حسین سبزرو
تعداد عنوان ها: 1
ترکیبیات جبری چندوجهی‌های محدب 4085
تاکایوکی هیبی ؛ دکتر حسین سبزرو
270,000