نویسنده: دکتر بابک سهرابی
تعداد عنوان ها: 1
نگرشی جامع به کیفیت داده‌ها 3980
دکتر بابک سهرابی؛ دکتر احمد خلیلی‌جعفرآباد
220,000