نویسنده: دکتر امیر ملکی
تعداد عنوان ها: 1
درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی 2746
دانکن کرامر؛ دکتر یحیی علی‌بابایی؛ دکتر امیر ملکی
160,000 128,000