نویسنده: دکتر عباس منوریان
تعداد عنوان ها: 1
تفکر استراتژیک: مفهوم، عناصر و مدل‌ها 3634
دکتر عباس منوریان
200,000 170,000