نویسنده: آتوسا سلیمانی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت؛ توسعه، اجرا و تداوم یک برنامه توسعه‌یافته 4024
فرانسیس آلستون ؛ امیلی ج. میلیکین؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ خانم آتوسا سلیمانی؛ خانم سعیده ناصحی
350,000