نویسنده: جلیل حسن قاسمی
تعداد عنوان ها: 1
؛(QFD) در صنعت و خدمات 3837
دکتر حسین صفری؛ جلیل حسن قاسمی
160,000 136,000