نویسنده: دکتر ابراهیم علی‌دوست قهفرخی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی 3814
دکتر ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ وحید زارع
240,000 204,000